Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Er zijn geen harde regels voor het berekenen van de leencapaciteit, omdat elk bedrijf unieke financiële omstandigheden heeft die moeten worden meegewogen. In plaats daarvan kunnen ondernemers gebruikmaken van verschillende methodes en indicatoren om eenzelfde resultaat te bereiken. Deze methodes kunnen variëren van het bekijken van balansrekening-gegevens tot het controleren van cashflow-statistieken en -ratings. De leencapaciteit van een bedrijf wordt bepaald door de financiële gezondheid en het vermogen om leningen te betalen. Er zijn verschillende manieren waarop u de leencapaciteit kunt berekenen. Onderaan dit artikel geven we een concreet voorbeeld volgens EBITA met cijfers. Voor de volledigheid geven we ook de andere methodes waaronder:

1. Bekijk de balansrekening: Door naar de balansrekening van een bedrijf te kijken, kan men zien hoeveel schuld het bedrijf al heeft opgenomen en wat haar activa waard zijn. Deze informatie geeft inzicht in hoeveel extra schuld het bedrijf kan aangaan voordat hun financiën onder druk komen te staan.

Stel dat een bedrijf een balansrekening heeft met activa ter waarde van €1.000.000 en passiva ter waarde van €800.000, dan is de leencapaciteit 200.000 euro (€1 miljoen minus €800.000). Als het nettovermogenspercentage nog lager is dan 20%, betekent dit dat er meer ruimte is voor extra schuldfinanciering; als het percentage hoger is, zal de financiering meer afhankelijk zijn van de cashflow-gegevens en kredietwaardigheid van het bedrijf om te bepalen hoeveel schuld aangegaan kan worden.

2. Bereken het nettovermogenspercentage: Het nettovermogenspercentage is eenvoudigweg de ratio tussen actief en passief van een bedrijf (activa minus passiva). Als dit percentage laag is, betekent dit dat er minder ruimte is voor nieuwe leningsobligaties; als dit percentage hoog is, duidt dit op meer flexibiliteit bij het oplopen van schuld.

3. Kijk naar cashflow-gegevens: Cashflow-gegevens laten zien of een bedrijf voldoende inkomsten genereert om bestaande schuldlast af te lossen en eventuele toekomstige verplichting aan te gaan. Als er weinig tot geld beschikbaar is om met leningbetaling overweg te kunnen, dan laat dat weinig ruimte voor extra financiering toe.

Stel dat het bedrijf een jaarlijkse netto-cashflow van €1 miljoen heeft en de gemiddelde schuldlast per jaar is €500.000, dan zou de leencapaciteit €500.000 zijn (€1 miljoen minus €500.000). Als het bedrijf meer inkomsten genereert dan schuldaflossingen, kan er meer leningen worden opgenomen; als er minder inkomsten beschikbaar zijn dan schuldbetalingen, betekent dit dat er weinig tot geen extra financiering mogelijk is.

4. Controleer de kredietwaardigheid: Ook is het belangrijk om te controleren of een bedrijf een goede kredietwaardigheid heeft, zodat financiers ervan overtuigd zijn dat hun lening wordt terugbetaald. Kijk vooral naar de schuld- en winstverhouding van het bedrijf, alsmede naar eventuele andere factoren die invloed kunnen hebben op de leencapaciteit.

Wat is kredietwaardigheid en hoe berekenen ze die?

De kredietwaardigheid van een bedrijf geeft aan hoe goed het bedrijf in staat is om leningen terug te betalen. Er zijn verschillende manieren waarop de kredietwaardigheid kan worden berekend, zoals door:

1. Bekijk de schuld- en winstverhouding (D/E): De verhouding tussen schuld en inkomsten (D/E) geeft informatie over het vermogen van een bedrijf om haar financiële verplichtingen na te komen. Als dit percentage laag is, duidt dit op meer liquiditeit; als het percentage hoog is, kan dat wijzen op minder flexibiliteit bij financieringsactiviteiten.

2. Kijk naar cashflow-gegevens: Cashflow-statistieken laten zien of een bedrijf voldoende inkomsten genereert om bestaande schuldlast af te lossen en eventuele toekomstige verplichting aan te gaan. Als er weinig tot geld beschikbaar is om met leningbetaling overweg te kunnen, dan laat dat weinig ruimte toe voor extra financiering.

3. Controleer de rentabiliteitsratio’s: Rentabiliteitsratio’s tonen hoe rendabel een bedrijf presteert ten opzichte van andere ondernemingen in de sector; als deze ratio’s hoger zijn dan gemiddeld, suggereert dit dat het bedrijf in staat is om nieuwe schuld af te losssen en daarnaast nog winst maken .

Een eenvoudige vuistregel om jouw leensom te berekenen volgens EBITA (cashflow)

De betalingscapaciteit wordt berekend door eerst het totale inkomen te berekenen en dit vervolgens te delen door de maandelijkse schuldlast. Het resultaat is de betalingscapaciteit van iemand, uitgedrukt in maandelijkse bedragen. Bijvoorbeeld: Als iemands maandelijks inkomen3.000,- bedraagt en zijn maandelijkse schuldlast1.500,- is, dan is zijn betalingscapaciteit 2 (3.000 /1.500). Het maandelijks inkomen kan je in een bedrijf vervangen door het EBITA. Stel dat je een EBITA hebt van € 50.000 en je wilt nieuwe machines kopen van € 100.000 met een lening gespreid over 5 jaar. Jouw maandelijkse aflossing (zonder interest) is snel gerekend € 1.666 per maand of € 20.000 per jaar. Jouw betalingscapaciteit is 2,5 (€ 50.000/€ 20.000). als de uitkomst van uw betalingscapaciteit hoger is dan 2 – dan maakt u een goede kans om de lening te krijgen.

 

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.