INFORMATIENOTA OVER DE AANBIEDING VAN “IMMO DEBT TOKENS” DOOR IMMOTOKENS REAL ESTATE A  BV

Dit document is opgesteld door IMMOTOKENS REAL ESTATE A BV.

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN.

15 april 2022

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN INDIEN HIJ DAT ZOU WENSEN.

Inleidende informatie.

Immotokens Real Estate A (hierna de “Emittent) is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met als belangrijkste doelstelling de effectisering van onroerende goederen ten einde beleggers toe te laten onrechtstreeks in vastgoed te investeren.

De Emittent realiseert deze doelstelling via het ophalen van kapitaal bij het publiek ten einde onroerende goederen te verwerven met het oog op de verhuring en overdracht ervan. Het kapitaal wordt opgehaald middels de uitgifte van “getokeniseerde” schuldinstrumenten (de “Immo Debt Tokens”).

Via deze Immo Debt Tokens wordt aan potentiële beleggers (de “Tokenhouders”) een opportuniteit geboden om onrechtstreeks te investeren in vastgoed. Hoewel er reeds sinds een aantal decennia in België verschillende mogelijkheden worden aangeboden om onrechtstreeks in vastgoed te investeren, zijn de in het kader van deze uitgifte aangeboden Immo Debt Tokens (de “Aangeboden Immo Debt Tokens”) de eerste schuldinstrumenten die worden uitgegeven in de vorm van tokens die gecreëerd worden via Distributed Ledger Technology (hierna “DLT”). DLT is een type technologie dat de vastlegging van geëncrypteerde data in een distributed ledger ondersteunt.

De structuur van onderhavig aanbod is als volgt: de Emittent zal een vastgoed (hierna het “Onroerend Goed”) aankopen. Voor dit Onroerend Goed zal er één reeks van Immo Debt Tokens worden uitgegeven, nl. de Aangeboden Immo Debt Tokens. De Aangeboden Immo Debt Tokens hebben dus uitsluitend betrekking op het Onroerend Goed. Een eventuele latere uitgifte van Immo Debt Tokens door de Emittent zullen steeds betrekking hebben op een ander onroerend goed, en strikt worden gescheiden van onderhavige uitgifte / de Aangeboden Immo Debt Tokens. De verschillende geldstromen worden door de Emittent beheerd en gerapporteerd via het platform.

Deel I. – Belangrijkste risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding

 • Risicofactoren verbonden aan de Emittent
  • Risico’s verbonden aan de activiteit van de Emittent
   • Risico’s verbonden aan de concentratie van de investering

De winsten verbonden aan de Aangeboden Immo Debt Tokens hangen uitsluitend af van de jaarlijkse huurinkomsten en/of gerealiseerde meerwaarden voortvloeiend uit de verkoop van het Onroerend Goed (samen de “Opbrengsten”), wat een concentratierisico met zich meebrengt. Een eventuele (tijdelijke) vermindering of afwezigheid van huurinkomsten of een gerealiseerde minderwaarde wordt eveneens uitsluitend gedragen door de beleggers die hebben ingeschreven op de Aangeboden Immo Debt Tokens. Bijgevolg worden de inkomsten en risico’s van verschillende onroerende goederen niet gepooled.

Het hogervermelde concentratierisico houdt onder meer in dat indien de huurinkomsten tegenvallen, dit een nadelig effect kan hebben op het rendement van de Aangeboden Immo Debt Tokens. Indien de verkoop van het Onroerend Goed gepaard gaat met een minderwaarde, bijvoorbeeld ten gevolge van een algemene daling van vastgoedprijzen, kan elke Tokenhouder slechts aanspraak maken op een pro rata deel van de verkoopopbrengst.

De Tokenhouder loopt het risico zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen als het onderliggende vastgoed niet presteert.

De Emittent zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor tegenvallende Opbrengsten. Het risico op ontbrekende/verminderde inkomsten en minderwaarde worden volledig gedragen door de Tokenhouder.

 • Risico’s verbonden aan een eventuele insolventie van de Emittent

Er bestaat een risico dat ten gevolge van het faillissement van de Emittent de Tokenhouders de bedragen waarop zij aanspraak maken, zijnde het geïnvesteerde bedrag, eventuele meerwaarde en de toekomstige huurinkomsten, niet zouden kunnen recupereren. Het kan in beginsel niet worden uitgesloten dat de Emittent niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. Er bestaat momenteel geen objectieve informatie over de kwaliteit van de emittent als schuldenaar en er is ook geen historische financiële informatie beschikbaar.

Bij insolventie bestaat het risico op samenloop van schuldeisers en Tokenhouders van andere reeksen wat ervoor kan zorgen dat de Tokenhouder zijn inleg geheel of gedeelte verliest.

De tokenhouder loopt het risico zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen bij insolventie van de Emittent.

1.1.2.3 Risico’s verbonden aan de startup fase van de Emittent.

Er is nog geen proof of concept van de voorgenomen activiteit, geen track record en geen historische financiële informatie die informatie kan bieden over het verloop van de investering.

De tokenhouder loopt het risico zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen en/of te investeren in effecten die niet presteren zoals initiëel verwacht.

1.1.2.4 Risico’s verbonden aan onvoldoend werkkapitaal van de Emittent

Het risico bestaat dat het werkkapitaal van de Emittent onvoldoende is om aan de behoefte van de volgende twaalf maand te voldoen. Dit kan leiden tot insolventie van de Emittent waardoor de tokenhouder het risico loopt zijn inleg geheel of gedeeltelijk te verliezen.

 • Risico’s verbonden aan vastgoed
  • Risico’s verbonden aan het Onroerend Goed

Vanwege zijn aard kan het Onroerend Goed functioneel en/of fysiek verouderen, waardoor het zijn aantrekkelijkheid kan verliezen. In dat geval kunnen bijkomende investeringen noodzakelijk zijn die desgevallend kunnen wegen op de Opbrengsten.

Kleine, dagdagelijkse investeringen (<10% van de aanschaffingswaarde) worden door de externe beheerder goedkgeurd en uitgevoerd zonder inspraak van de Tokenhouders. De betaling hiervan wordt in mindering gebracht van de opbrengsten. De Tokenhouders hebben geen inspraak in deze beslissingen.

Grote investeringen (>10% van de aanschaffingswaarde) die noodzakelijk zijn om de waarde van het Onroerend goed te behouden worden voorgefinancierd door de Emittent d.mv. een bancaire financiering en afgehouden van de huuropbrengsten. Hierdoor bestaat het risico dat de Tokenhouder lange periodes geen opbrengsten zal ontvangen. De Tokenhouders kunnen volgens de bepaling van de BAV hun inspraak geven bij dergelijke beslissingen.

Andere risico’s kunnen bestaan in onder meer, maar niet beperkt tot, het (al dan niet volledig) teniet gaan van het Onroerend Goed, bodemverontreiniging, onteigening, asbest, natuurrampen, oorlog, terreur, ander calamiteiten en niet-gedekte schade of kosten door brand- of andere verzekeraars.

Vóór de aankoop van het Onroerend Goed wordt evenwel een schattingsverslag uitgevoerd om verborgen gebreken te voorkomen. Het schattingsverslag wordt uitgevoerd door een erkende landmeter volgens deze vormvoorschriften. Het schattingsverslag is echter geen vrijwaring voor een mogelijke waardevermindering. Het schattingsverslag kan geraadpleegd worden op het Platform bij de start van de aanbieding.

Als Tokenhouder kan er bij een waardevermindering van het onderliggende vastgoed een volledig of gedeeltelijk verlies aan kapitaal en inkomsten optreden.

 • Risico’s verbonden aan het cyclisch karakter van de vastgoedmarkt

De vastgoedmarkt heeft een cyclisch karakter dat in het bijzonder verbonden is met de algemene economische toestand, de interestvoeten en de verwachtingen van de belangrijkste actoren met betrekking tot economische groei en inflatie. Een vertraging van de economie, een recessie of een crisis met een regionale, nationale of internationale draagwijdte kan een negatief gevolg hebben op de Opbrengsten.

De Tokenhouder loopt het risico om bij bovenvermelde resultaten kapitaal te verliezen als de verkoopwaarde van het vastgoed daalt. De Tokenhouder loopt het risico minder opbrengsten te ontvangen als verwacht door de vermindering van huuropbrengsten.

 • Risico’s verbonden aan het aanbod
  • Risico’s verbonden aan de beperkte liquiditeit en de waarde van de Immo Debt Tokens

De Aangeboden Immo Debt Tokens zijn niet genoteerd en zullen niet genoteerd worden op een gereglementeerde markt of op een MTF (Multilateral Trading Facility). De Emittent organiseert geen secundaire markt. De Aangeboden Immo Debt Tokens bieden bovendien geen bescherming tegen inflatie of monetaire erosie. Monetaire erosie wil zeggen de reële waarde van het in tokens geïnvesteerd bedrag op het moment van de terugbetaling door de inflatie lager is dan de waarde op het moment van de uitgifte van de tokens

De Tokenhouder loopt het risico dat het moeilijk of zelfs onmogelijk zou zijn om het belegde bedrag terug te krijgen gedurende de lange looptijd. Door inflatie of monetaire erosie loopt de Tokenhouder het risico minder kapitaal terug te krijgen dan initiëel geïnvesteerd.

1.1.4.3 Risico’s verbonden aan het verlies van kapitaal

Er zijn aanzienlijke risico’s verbonden aan de aankoop van deze effecten. De Tokenhouder loopt het risico zijn gehele inleg te verliezen.

1.1.4.4 Risico’s verbonden aan het gebrek aan inkomsten en meerwaarde

De inkomsten die worden uitbetaald hangen onder meer af van de mate waarin het Onroerend Goed wordt verhuurd en van de indexering van de huurprijzen. De meerwaarde is onzeker en wordt slechts gekend bij de verkoop van het onroerend goed.

De Tokenhouder loopt het riscio minder rendement te ontvangen als verwacht of weergegeven. De Tokenhouder loopt het risico om bij verkoop van het onroerend goed minder terug te krijgen dan de originele inleg.

1.1.4.5 Risico’s verbonden aan de annulatie van het aanbod

Indien het minimumbedrag van de aanbieding niet bereikt wordt dan kan de Emittent er voor kiezen om het Onroerend Goed niet te tokenizen en de aanbieding te annuleren. De Tokenhouders krijgen een terugbetaling van inleg verhoogt met een interest van 3% per jaar.

1.1.4.6 Risico’s verbonden aan de verhoging van kosten

Kosten die eigen zijn aan het vastgoed worden in mindering gebracht van de vastgoedopbrengsten en dus het rendement. Bij een verhoging van deze kosten loopt de Tokenhouder het risico op een verlies aan rendement.

1.1.4.7 Risico’s verbonden aan de beperkte inspraak voor Tokenhouders

Als individuele Tokenhouder hebt u een beperkte inspraak in het Onroerend goed t.ov. klassieke eigendom van een onroerend goed. De Tokenhouder heeft enkel inspraak in de mate dat de BAV van de Tokenhouders bevoegd is. Verder heeft de Tokenhouder slechts beperkte inspraak t.o.v. van zijn deel en is daardoor gebonden door de beslissingen van de meerderheid.

 • Risico’s verbonden aan het gebruik van de website

Er kunnen zich technische storingen voordoen bij het gebruik van de website waar de Aangeboden Immo Debt Tokens worden aangeboden zoals, maar niet beperkt tot, inlog-, aankoop- of registratieproblemen, overbelasting van de server, cyberaanvallen (bv. hacking, phishing).

Hierdoor loopt de Tokenhouder het risico de website tijdelijk niet te kunnen gebruiken.

 

Deel II. – Informatie over de uitgevende instelling
A.      Identiteit van de uitgevende instelling
Zetel Engelhoekstraat 22B, 9800 Sint-Martens-Leerne
Rechtsvorm BV
Ondernemingsnummer 0769.577.115
Land van herkomst België
Webadres www.immotokens.be (het “Platform”)
  Oprichtingsdatum 14/06/2021
Beschrijving van de activiteiten van de uitgevende instelling De Emittent heeft als activiteit het aankopen van vastgoed en het aanbieden van Immo Debt Tokens aan potentiële beleggers ten einde deze toe te laten om onrechtstreeks in vastgoed te investeren.
Voor zover die informatie bekend is bij de uitgevende instelling of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, identiteit van de personen die meer dan 5 % van het kapitaal van de uitgevende instelling in bezit hebben, en omvang (uitgedrukt als percentage van het kapitaal) van de deelnemingen in hun bezit

Per 01/04/2022 bezitten de volgende personen meer dan 5 % van de aandelen van de Emittent:

(i)              Warmoes E. bezit 100% van het kapitaal

 

In verband met de verrichtingen tussen de uitgevende instelling en de sub 3° bedoelde personen en/of andere verbonden partijen dan aandeelhouders:

– de aard en omvang van alle transacties die, afzonderlijk of samen, van wezenlijk belang zijn voor de uitgevende instelling. Wanneer de transacties niet op marktconforme wijze zijn afgesloten, wordt uitgelegd waarom. Voor uitstaande leningen, met inbegrip van garanties van ongeacht welke vorm, wordt het uitstaande bedrag vermeld;

– het bedrag of het percentage dat de betrokken transacties in de omzet van de uitgevende instelling vertegenwoordigen.

Gedurende de laatste twee boekjaren en het lopende boekjaar vonden volgende belangrijke transacties plaats tussen de Emittent en de sub 3° bedoelde personen en/of ander verbonden partijen dan aandeelhouders:

·       Het aangaan van een win-win lening ten behoeve van de Emittent met waarde van € 60.000 en persoonlijke waarborg van Warmoes E.

·       Het aangaan van een achtergestelde lening ten behoeve van de Emittent met als doel de aankoop van vastgoed met waarde van € 50.000 uitgegeven door EWS Consultancy Comm. V.

·       Het aangaan van een achtergestelde lening ten behoeve van de Emittent met als doel de aankoop van vastgoed met waarde van € 50.000 uitgegeven door Makses BV. 

De identiteit van de leden van het wettelijk bestuursorgaan van de uitgevende instelling (vermelding van de permanente vertegenwoordigers in het geval van bestuurders of leiders die rechtspersonen zijn), de leden van het directiecomité en de leden van de organen belast met het dagelijks bestuur

Raad van bestuur

De Emittent wordt bestuurd door één bestuurder, namelijk: Edgar Warmoes.

 

Met betrekking tot het laatste volledige boekjaar, totaalbedrag van de bezoldigingen van de sub 5° bedoelde personen, en totaalbedrag van de door de uitgevende instelling of haar dochterondernemingen gereserveerde of toegerekende bedragen voor de betaling van pensioenen of soortgelijke uitkeringen, of een passende negatieve verklaring

De Emittent werd opgericht op 14/06/2021. Er werd dus geen vergoeding betaald, voorzien of geboekt voor de sub 5° bedoelde personen.

Er werden geen bedragen voor pensioenen gereserveerd.

Voor de sub 5° bedoelde personen, vermelding van elke veroordeling als bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, of een passende negatieve verklaring

In de voorbije vijf jaar werd geen lid van het bestuursorgaan noch van het dagelijks bestuur: (i) veroordeeld voor fraudemisdrijven; (ii) betrokken bij een faillissement, surséance of liquidatie; (iii) gesanctioneerd of officieel en openbaar beschuldigd door wettelijke of toezichthoudende autoriteiten (met inbegrip van erkende beroepsorganisaties).

Geen van de leden van het bestuursorgaan of van het dagelijks bestuur is de afgelopen vijf jaar door een rechterlijke instantie onbekwaam verklaard om te handelen als lid van de bestuurders-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de uitgevende instelling. De emittent is niet betrokken in rechtszaken en/ of arbitrages.

Beschrijving van de belangenconflicten tussen de uitgevende instelling en de sub 3° tot 5° bedoelde personen, of met andere verbonden partijen, of een passende negatieve verklaring Er bestaan geen familiebanden tussen de bestuursleden of de dagelijkse bestuurders. Er bestaat geen belangenconflict tussen de Emittent en de personen bedoeld sub 3° en 5°, of andere gerelateerde partijen.
B.      Financiële informatie over de uitgevende instelling
Voor zover de uitgevende instelling op dat ogenblik al actief was, haar jaarrekening van de laatste twee boekjaren, in voorkomend geval geauditeerd conform artikel 13, §§ 1 of 2, 1°, van de wet van 11 juli 2018

De Emittent werd opgericht op 14/06/2021 en heeft derhalve nog geen beschikbare jaarrekening.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31/12/2022.

De verwachte publicatie van de eerste jaarreking is 01/06/2023.

Verklaring door de uitgevende instelling dat het werkkapitaal naar haar oordeel toereikend is om aan haar behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen of, indien dit niet het geval is, hoe zij in het benodigde extra werkkapitaal denkt te voorzien

Naar het oordeel van de Emittent is er bijkomend werkkapitaal nodig. De behoefte aan extra werkkapitaal wordt geschat op € 435.000.

Door de aankoop van Onroerend Goed is er een negatief werkkapitaal. Dit wordt opgevangen door bancaire financiering met looptijd 24 maand (€ 235.000), achtersgestelde leningen (€ 100.000) en een bijkomende financieringsronde (€ 200.000)

Overzicht van het eigen vermogen en de schuldenlast (met specificatie van schulden met en zonder garantie en van door zekerheid gedekte en niet door zekerheid gedekte schulden) van uiterlijk 90 dagen vóór de datum van het document. De schuldenlast omvat ook indirecte en voorwaardelijke schulden

Toestand op 01/04/2022

(i)              Eigen vermogen: EUR 55.000

(ii)             Schulden met waarborg op:

a.     EUR 60.000 aan S. Warmoes. Persoonlijke waarborg E. Warmoes. Doel werking van het platform ondersteunen. Begindatum: 01/08/2021. Einddatum: 31/07/2026.

b.     EUR 190.000 aan Belfius Bank NV. Onroerend goed als waarborg. Doel aankoop van het Onroerend goed. Begindatum: 31/03/2022. Einddatum: 15/04/2024.

(iii)            Schulden zonder waarborg op:

a.     EUR 80.000 aan EWS Consutlancy Comm V. Doel eigen inbreng aankoop van het Onroerend goed financieren. Begindatum: 01/03/2022. Geen einddatum.

b.     EUR 80.000 aan MAKSES BV. Doel eigen inbreng aankoop van het Onroerend goed financieren. Begindatum: 01/03/2022. Geen einddatum.

 

Beschrijving van elke wijziging van betekenis in de financiële of handelspositie die zich heeft voorgedaan na het einde van het laatste boekjaar waarop de sub 1° hierboven bedoelde jaarrekening betrekking heeft, of een passende negatieve verklaring

De Emittent werd opgericht op 14/06/2021 en heeft derhalve nog geen laatste boekjaar. Er hebben zich in ieder geval geen wijzigingen van betekenis in de financiële of handelspositie voorgedaan sinds de oprichting.

 

Terms en condions referral programma

 1. Hoe het programma werkt

Nodig een vriend uit via jouw unieke link. Zodra je vriend een Immotokens account aanmaakt en een eerste keer nvesteert, krijgen jullie automatisch de volgende 6 maanden dubbele huuropbrengsten.

 1. Een verwijzing is

Enkel succesvolle verwijzingen tellen voor deze actie. Een succesvolle verwijzing is een vriend die een account aanmaakt, het registratieproces doorloopt en vervolgens investeert. 

 1. Beloningen en aanbiedingen

Voor elke succesvolle doorverwijzing ontvang je 6 maand lang dubbele netto huuropbrengsten. Stel dat je recht hebt op €2 netto huuropbrengsten dan ontvang je €4 netto huuropbrengsten. 

 1. Uitreiking van beloningen en aanbiedingen

Je ontvangt de dubbele huuropbrengsten voor de eerste keer bij de eerstvolgende uitkering van de huuropbrengsten volgend op de datum van aankoop van een immotoken van de vriend. 

 1. Privacy

Alle persoonlijke informatie die wordt verzameld en verwerkt als onderdeel van dit Verwijzingsprogramma zal worden gebruikt in overeenstemming met Immotokens Privacybeleid, beschikbaar op https://www.immotokens.be/privacy-policy/. Volgens de toepasselijke wet- en regelgeving is Immotokens verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van dergelijke persoonlijke informatie.

 1. General 

5.1. Deze verwijzingsvoorwaarden worden gepubliceerd door Immotokens (“wij”, “ons” en “onze”). Ons verwijzingsprogramma zoals weergegeven op onze website www.immotokens.be en deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst voor zowel verwijzende gebruikers (“u” of “uw(en)”) als mensen die onze verwijzingsuitnodiging ontvangen.

5.2. Dit Verwijzingsprogramma staat u toe uw contacten uit te nodigen om deel te nemen aan één of meerdere Verwijzingsprogramma(‘s).

5.3. Je mag alleen persoonlijke vrienden, familieleden, kennissen en collega’s uitnodigen voor dit Verwijzingsprogramma.

 

 1. Afgeronde verwijzingen en beperking

 

6.1. Van een voltooide verwijzing is sprake wanneer een Verwijzende Gebruiker dit Programma doorverwijst naar een van zijn contactpersonen. Vervolgens schrijft dat contact zich in, doet een aankoop of voltooit eender welke actie die hierboven als een doorverwijzing bepaald is – en die niet geannuleerd of betwist is in overeenstemming met subsectie 3. 

6.2. Een limiet op het aantal verwijzingen door Verwijzende Gebruikers kan van toepassing zijn. Of we kunnen een maximum bepalen voor het aantal Voltooide Verwijzingen die in aanmerking komen voor de voordelen van dit Programma.

6.3. Alle doorverwezen personen moeten nieuwe en eerste Gebruikers zijn. Bestaande Gebruikers kunnen niet deelnemen aan en profiteren van het Verwijzingsprogramma.

6.4. U verklaart dat alle persoonlijke informatie 100% correct en up-to-date is. Wij kunnen uw gebruik van het Verwijzingsprogramma controleren of uw ID opvragen om uw identiteit te verifiëren alvorens beloningen uit te reiken. 

 1. Beperkingen

7.1. Dit Programma kan niet worden gecombineerd met andere Immotokens verwijzingsprogramma’s, kortingen, vouchers, voordelen of stimulansen. Door deel te nemen aan dit Verwijzingsprogramma, kunnen wij u beperken van enige andere promotie, programma, korting, of waardebonnen.

7.2. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je geen verwijzingsmethodes mag gebruiken die hinderlijk zijn voor de ontvangers. Bovendien mag uw deelname aan het verwijzingsprogramma niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de anti-spamwetgeving, dat is de massale verspreiding van ongevraagde berichten.

7.3. Je mag ons Verwijzingsprogramma niet publiceren op sites of platforms die Adult Content, Alcohol, Tabak, Gokken, Games en Online Casino’s, Politieke Content, en elke vorm van illegale activiteiten huisvesten. 

7.4. U mag op geen enkel moment mensen uitnodigen of doorverwijzen die u onbekend zijn.

7.5. Je mag ons Verwijzingsprogramma alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik en je onthouden van gebruik voor commerciële doeleinden. 

 

 1. Beëindiging en opzegging

8.1. Dit Verwijzingsprogramma zal lopen tot de aangekondigde datum en die datum kan verlengd of beperkt worden. Wij kunnen ook naar eigen goeddunken Gebruikers op de hoogte stellen dat het Verwijzingsprogramma met onmiddellijke ingang is beëindigd.

8.2. Elke verwijzing die gemaakt is voor het einde van het Verwijzingsprogramma kan nog steeds deelnemen. We kunnen echter naar eigen goeddunken verwijzingen uitsluiten die na de einddatum zijn gemaakt.

8.3. We kunnen dit Verwijzingsprogramma op elk moment beëindigen, met inbegrip van uw deelname of de beschikbaarheid van de voordelen ervan. 

 

 1. Exclusieve relatie

9.1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u slechts de Gebruiker bent van onze diensten en/of producten, en onthoudt zich van enige andere affiliatie of juridische relatie met ons te impliceren. 

9.2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u nooit bevoegd bent om ons bedrijf juridisch te binden. 

9.3. U mag nooit materialen maken die onze branding, handelsmerk, (een deel van) onze huisstijl bevatten.

9.4. Door deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma mag u zich niet voordoen als een duplicaat, agent of tussenpersoon van ons bedrijf

 

 1. Privacy en informatie

10.1. U verbindt zich ertoe de privacyrechten te respecteren van de personen die u uitnodigt voor ons Verwijzingsprogramma en die u naar onze website leidt. 

10.2. Wanneer je andere mensen doorverwijst, moet je hen altijd informeren over de toepasselijke voorwaarden en het privacybeleid. Je moet dit doen voordat ze deelnemen aan het Verwijzingsprogramma, en hun persoonlijke gegevens achterlaten.

 1. Wijzigingen

Wij kunnen de voorwaarden en bepalingen van ons Verwijzingsprogramma wijzigen. We kunnen bijkomende incentives, voordelen en programma’s aanbieden en/of beperken. Als gevolg daarvan kunnen bijkomende voorwaarden van toepassing zijn. U gaat ermee akkoord dat u op de hoogte bent van deze gewijzigde en aanvullende voorwaarden.

 1. Overtredingen en Beëindiging

12.1. In het geval dat wij schendingen van deze voorwaarden of anderszins geknoei met, fraude of onredelijk gebruik van ons Verwijzingsprogramma vermoeden, kunnen wij naar eigen goeddunken de verdeling van enige korting, voordeel of uitbetaling annuleren. 

12.2. Indien u een huidige of voormalige werknemer, contractant of filiaal van ons bedrijf bent, kunnen wij uw deelname aan het Verwijzingsprogramma beperken, en kunnen wij uw deelname met onmiddellijke ingang beperken of annuleren. 

12.3. U moet voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u moet zich onthouden van het schenden van rechten van derden. Deze rechten omvatten alle auteursrechten, handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten.

 1. Disclaimer en vrijwaring

13.1. Wij bieden ons Verwijzingsprogramma en zijn voordelen slechts op een “zoals is” en “zoals beschikbaar” basis aan. Wij kunnen het Verwijzingsprogramma naar eigen goeddunken verwijderen, veranderen en bijwerken. Wij zullen nooit beloftes of garanties doen over de inhoud en informatie van ons Verwijzingsprogramma. Wij wijzen onze verantwoordelijkheid af voor enige informatie die onjuist is of fouten bevat. 

13.2. Ons Verwijzingsprogramma is gebaseerd op onze beste inspanningen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij nooit enig voordeel of resultaat van deelname aan het Verwijzingsprogramma kunnen garanderen.

13.3. U zult [Klantnaam] verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, schade, aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw deelname aan het Verwijzingsprogramma.

 1. Geen Correspondentie, Geschillen en Restituties

Met betrekking tot de verdeling van kortingen, vouchers, incentives, prijzen, awards of andere voordelen, zal er geen correspondentie worden gevoerd. Bovendien zullen wij nooit ingaan op een klacht of een geschil over het aanbevelingsprogramma accepteren, en de bovengenoemde voordelen. worden verstrekt “zoals ze zijn” en wij zullen dergelijke voordelen nooit terugbetalen of omruilen. 

 1. Toepasselijk Recht

De wet van onze woonplaats is van toepassing en de rechtbank in dat land is bevoegd om kennis te nemen van elke vordering die uit deze voorwaarden kan voortvloeien.