Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Vaak gestelde vragen

Dit zijn de algemene richtlijnen die immotokens hanteert. Per pand wordt er een informatienota en algemene voorwaarden opgesteld die kunnen afwijken van deze vragen. Bij twijfel gelden steeds de documenten van het pand.

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur gerust een mail naar info@immotokens.be, we helpen je graag verder.

Praktische vragen

Wat als er grote kosten of herstellingen zijn?

De herstellingen worden opgevolgd door de onafhankelijke beheerder van het pand. De kosten van de werken worden finaal afgehouden van de huuropbrengsten.

Wat als het pand niet verhuurd is?

Dan zal de beheerder er alles aan doen om het pand zo snel mogelijk terug verhuurd te krijgen. Een onafhankelijke makelaar zal een huurder zoeken. Zolang het pand niet verhuurd is, krijg je als token houder geen opbrengsten.

Welke informatie ontvang ik als investeerder?

Immotokens zorgt ervoor dat tokenhouders geïnformeerd worden over, onder andere, de volgende zaken:

 • Informatie van de Beheerder, zoals wijzigingen in de huurcontracten, herstellingen…;
 • Relevante informatie over het Onroerend Goed;
 • Mogelijke veranderingen aan het Platform; en
 • Uitnodigingen tot vergaderingen, waaronder de Buitengewone Algemene Vergadering van Tokenhouders.

Hoeveel immotokens mag ik kopen?

Er staat geen limiet op het investeringsbedrag of de hoeveelheid. Ga je gang!

 

Wat als ik mijn immotokens wil verkopen?

Dat kan perfect! Je mag jouw immotoken verkopen aan wie je maar wilt. Dit kan aan vrienden, familie of andere investeerders in het pand. Momenteel is de verkoop wel enkel mogelijk aan Belgen. In de toekomst zal dit uitgebreid worden.

Wanneer wordt beslist om het vastgoed terug te verkopen?

Per pand wordt een vaste einddatum vastgelegd. Elke 5 jaar organiseren we een poll met alle tokenhouders. Er kan dan met een 80% meerderheid beslist worden om het pand vervroegd te verkopen.

Wat als er kleine kosten of herstellingen zijn?

Deze worden uitgevoerd door een onafhankelijke rentmeester, die zo goed mogelijke prijzen onderhandelt. De kosten van de werken worden afgehouden van de huuropbrengsten.

Waar kan ik mijn investeringen volgen?

Via de knop ‘Mijn portfolio’ kan je eenvoudig jouw investeringen volgen. Op elk panddetail vind je meer info over de exploitatie van dat pand.

Fiscale vragen

Moet ik belastingen betalen op de inkomsten van mijn immotokens?

De opbrengsten van jouw immotokens bestaan fiscaal gezien uit 2 componenten. Een ’terugbetalingscomponent’ en een ‘interest’ component. Op de interest component betaal je roerende voorheffing, die immotokens inhoudt en voor jou doorstort.

Wanneer worden de huuropbrengsten uitbetaald?

Je vindt de uitbetalingsmomenten in de informatienota op de panddetailpagina. We keren maandelijks de huuropbrengsten uit.

  

Hoeveel huuropbrengsten zal ik effectief ontvangen?

Elke 6 maand zal de beheerder een verslag communiceren met daarin een overzicht van de ontvangen huuropbrengsten en kosten. Het verschil hiervan wordt uitgekeerd tussen de eigenaars. 

Risico’s rond immotokens

Voor een volledig en correct overzicht van de risico’s verwijzen we door naar onze algemene voorwaarden en de informatie nota voor investeerders. 

Risico's rond het rendement en meerwaarde

Indien er geen huurinkomsten zijn ontvang je als investeerder ook geen rendement. Als de huurinkomsten lager zijn dan verwacht ontvang je als investeerder een lager rendement. Als het vastgoed uiteindelijk verkocht wordt kan het zijn dat dit voor een lager bedrag is dan de oorspronkelijke aankoopwaarde.

Risico's rond faillisement

Er bestaat een risico dat ten gevolge van het faillissement van de Emittent de Tokenhouders de bedragen waarop zij aanspraak maken niet zouden kunnen recupereren.

 

 

 

Risico’s verbonden aan de liquiditeit en de waarde van de immotokens.

Immotokens organiseert geen markt om immotokens onderling te verhandelen. Je kan uiteraard altijd zelf verkopen aan kennissen of via fora. Hierdoor is de liquiditeit beperkt.

Uiteindelijk word het vastgoed altijd terug verkocht, waardoor je jouw deel van de verkoopwaarde terug krijgt. 

 

Risico’s verbonden aan economische crisissen.

Het risico op huurachterstand of leegstand stijgt over het algemeen tijdens economische of gezondheidscrisissen.

Risico’s verbonden aan de wijziging in financiële regelgeving of standpunt van de toezichthouder

Het is mogelijk dat de uitgifte van immotokens in de toekomst aan strengere of gewijzigde regelgeving wordt onderworpen, of de bevoegde toezichthouder haar standpunt daaromtrent herziet. Desgevallend zal immotokens mogelijks kosten moeten maken om zich in regel te stellen, wat een invloed kan hebben op de Opbrengsten.

Risico's rond het vastgoed

Vastgoed veroudert met de jaren. Het is daarom mogelijk dat er bijkomende investeringen noodzakelijk zijn, die desgevallend zullen verhaald worden op de huuropbrengsten.

Andere risico’s kunnen bestaan in onder meer, maar niet beperkt tot, bodemverontreiniging, onteigening, asbest, natuurrampen, oorlog, terreur, ander calamiteiten en niet-gedekte schade of kosten door brand- of andere verzekeraars.

Vóór de aankoop van het Onroerend Goed wordt evenwel een grondige due diligence uitgevoerd om deze zaken te vermijden.

Juridische vragen

Is er een verschil tussen tokenhouders onderling?

De Aangeboden Immotokens hebben onderling dezelfde rangorde (pari passu). 

Hoe wordt het verkoopresultaat berekend?

Bij de vereffening van de Immotokens, het verschil tussen enerzijds:

 1. De opbrengsten van Overdracht van het Onroerend Goed;
 2. De eventueel nog niet uitgekeerde huurinkomsten; en
 3. De verkoopopbrengsten van de overige activa van de Emittent;

en anderzijds:

 1. De redelijke kosten die gepaard gaan met de Overdracht van het Onroerend Goed, met inbegrip van het gebruikelijke makelaarsloon en alle mogelijke andere kosten die zouden gemaakt zijn door de Emittent. Deze kosten worden berekend op 3,0 % bovenop het loon van de makelaar die wordt aangesteld bij de Overdracht van het Onroerend Goed;
 2. De redelijke kosten, interesten, vergoedingen en kapitaalaflossingen van de bankleningen desgevallend aangegaan ten behoeve van het Onroerend Goed;
 3. Alle fiscale lasten, voor zover dat deze naar aanleiding van de Overdracht van het Onroerend Goed of bij het opzetten van de operatie verschuldigd zijn;
 4. Het volstort eigen vermogen van de Emittent;
 5. De overige schulden en de handelsschulden, met uitzondering van de geboekte vordering van de Tokenhouders;
 6. Een bedrag dat toelaat om de verschuldigde vennootschapsbelasting en andere mogelijke belastingen en heffingen in hoofde van de Emittent in verband met de Immo Debt Tokens en het Onroerend Goed te betalen; en
 7. De eventuele nog niet in rekening gebrachte andere redelijke kosten;

Wie houd er toezicht op immotokens?

Immotokens is geen gereglementeerde of vergunningsplichtige onderneming. Niettemin zal de FSMA toezicht uitoefenen op de Emittent ten einde een voldoende graad van beleggersbescherming te garanderen. De belegger wordt er tevens op gewezen dat de Emittent hem geen Beleggingsadvies zal of kan verschaffen in verband met de uitgifte of aankoop van de Aangeboden Immo Debt Tokens.

  

Wat zijn immotokens juridisch gezien?

De Aangeboden Immotokens (volledige term is Immo Debt Token) zijn “getokeniseerde” schuldinstrumenten die rechten incorporeren op de inkomsten, de opbrengsten en  de realisatiewaarde van het bij de uitgifte bepaalde onroerende goed. Een Immo Debt Token is geen obligatie: het rendement ligt niet vast en kan enkel uitgekeerd worden indien er voldoende (huur)inkomsten zijn. Evenmin is er enige kapitaalgarantie op de eindvervaldag. De Tokenhouders worden bij de overdracht van het Onroerend Goed uitsluitend terugbetaald op basis van hun aandeel in de verkoopprijs.

De Aangeboden Immo Debt Tokens worden gecreëerd via DLT. In het bijzonder vormt elke transactie met een Aangeboden Immo Token een block op een Chromia blockchain, en kunnen de Aangeboden Immo Debt Tokens op deze blockchain verhandeld worden.

Aan de Aangeboden Immo Debt Tokens zijn respectieve rechten en plichten verbonden die in de Uitgiftevoorwaarden uiteengezet worden en waartoe elke Tokenhouder zich dient te verbinden alvorens te kunnen inschrijven op de Aangeboden Immo Debt Tokens. De rechten en plichten blijven aan de Aangeboden Immo Debt Tokens verbonden, in welke handen zij ook overgaan.

De Aangeboden Immo Debt Tokens zijn ondeelbaar.

Wordt er een prospectus geschreven voor de uitgifte van immotokens?

Voor elke uitgifte van immotokens wordt een informatie nota uitgeschreven. Dit document is geen prospectus en wordt niet gecontroleerd noch goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Welke kosten zijn voor de investeerder?

De kosten met betrekking tot het Onroerend Goed worden aan- of doorgerekend aan de Tokenhouders, waaronder onder meer: de vergoeding van de beheerscontroleur, de onroerende voorheffing en andere grondlasten, de kosten met betrekking tot het Platform, de verzekeringen, de kapitaalkost van de Emittent, enz.)

Hoe wordt het exploitatieresultaat berekent?

Het jaarlijks met betrekking tot het boekjaar van de Emittent uit te keren bedrag dat bestaat uit het verschil tussen enerzijds:

 1. Het geheel van de huuropbrengsten van het Onroerend Goed;
 2. De opbrengsten uit alle tijdelijke beleggingen in verband met de vastgoedoperatie;
 3. De overige ontvangsten voor zover zij betrekking hebben op het Onroerend Goed, zoals nalatigheidsinteresten, allerhande schadeloosstellingen, opneming van niet-bestede voorzieningen en opbrengsten van welke aard ook betreffende het Onroerend Goed;

en anderzijds:

 1. De redelijke kosten, vergoedingen, honoraria, kost van herstellingen en allerhande voorzieningen ten laste van de Emittent met betrekking tot (i) het Onroerend Goed, (ii) de activiteit van de Emittent in haar hoedanigheid van eigenaar of van emittent van de Immo Debt Tokens met inbegrip van de exploitatie van het Platform, en/of (ii) activiteiten van de Beheerder. Deze kosten worden berekend op 3% van de brutohuuropbrengsten;
 2. De redelijke kosten, interesten en kapitaalaflossingen van de bankleningen of andere financieringen desgevallend aangegaan ten behoeve van het Onroerend Goed;
 3. Een eventuele afhouding ter vorming van een voorziening voor toekomstige onderhouds- en herstellingskosten. Het bedrag wordt vastgelegd door de Emittent en dient goedgekeurd te worden door de Beheercontroleur;
 4. Redelijke kosten met betrekking tot de vergoeding van de vastgoedschatter, de kosten inzake boekhouding evenals alle mogelijke kosten van deskundigen;
 5. Een bedrag dat toelaat om de verschuldigde vennootschapsbelasting en andere mogelijke belastingen of heffingen in hoofde van de Emittent te betalen in verband met de Immo Debt Tokens of het Onroerend Goed; en
 6. Kosten met betrekking tot leegstand en verwaarlozing;